8877
28005579

Meža inventarizācija

Pievienots: 01.10.2023 20:00

Mežs bez inventarizācijas ir kā cilvēks bez personu apliecinoša dokumenta. Nav īsti skaidrs, kas tas ir, kāds tas ir un ko ar to var pasākt.

Meža inventarizācija vienlaikus ir gan process, gan dokuments, kas palīdz noteikt meža vērtību. Pirmkārt, inventarizācija ietver meža apsekošanas procesu, ko var dēvēt arī par izpēti, lai saprastu, kāds mežs ir (meža zemes veids, meža tips), kas mežā aug (valdošā koku suga, koku vecums, blīvums, resnums), kāda ir meža infrastruktūra (tas atrodas pie ceļa, ezera, varbūt purvā), izstrādes apgrūtinājumus un citus raksturlielumus. Otrkārt, minētā procesa rezultātā top dokuments, ko sauc par meža inventarizāciju, bet tikpat labi to var dēvēt arī par meža taksāciju, apsaimniekošanas plānu/projektu. Tajā tiek apkopota izpētes laikā iegūtā informācija. Kad mežam pirmo reizi veic inventarizāciju, to dēvē par pirmreizējo inventarizāciju. Pēc tam reizi divdesmit gados ir nepieciešama atkārtotā inventarizācija, lai aktualizētu situāciju mežā.

Kā notiek meža inventarizācija?

 • Meža inventarizāciju neveic meža īpašnieks. To ir tiesīgs darīt tikai sertificēts taksators. Sameklēt tādu var Valsts meža dienesta interneta mājaslapā, kur publicēts meža inventarizācijas veicēju saraksts. Ja izvēlies kādu no šī saraksta, tas jau automātiski nozīmē, ka šī persona ir tiesīga inventarizāciju izstrādāt un tās sagatavoto dokumentu Valsts meža dienests pieņems.
 • Meža inventarizācija ir maksas pakalpojums. Vidēji tā izmaksā ap 25 eiro par hektāru, taču cena atkarīga no meža platības. Vēl papildus var nākties piemaksāt par, piemēram, kupicu un robežu izveidi vai atjaunošanu, trūkstošu datu iegūšanu no maksas datu bāzēm.
 • Taksatoram ir nepieciešams īpašuma robežu plāns, un tad viņš ir gatavs doties mežā un veikt detalizētu tā izpēti. Speciālistam ir noteikti dažādi meža parametri, kas jāizpēta, piemēram, meža zemes veids, meža tips, mežaudzes raksturojums. Ņemot talkā instrumentus, tiek fiksēts arī koku augstums, resnums. Īpašnieka klātbūtne šajā procesā nav obligāta.
 • Mežs mēdz būt dažāds. Vienā vietā, piemēram, vairāk sastopamas priedes, citā – egles, turklāt ar dažādiem raksturojošiem parametriem. Lai uzskatāmāk atspoguļotu meža dažādību, taksators mežu atbilstoši sadala nogabalos. Cik daudz tādu būs, lielā mērā atkarīgs gan no augšanas apstākļiem, gan sugu daudzveidības, koku vecuma, resnuma un citiem parametriem.
 • Pēc izpētes dabā taksators sagatavo dokumentu – inventarizāciju, kas tekstuāli un kartogrāfiski atspoguļo izpētes laikā iegūto informāciju.
 • Kad šis dokuments sagatavots un nonācis meža īpašnieka rokās, tas vēl nenozīmē, ka nu var ķerties klāt meža darbiem. Inventarizācija meža īpašniekam ir jāiesniedz (klātienē vai elektroniski) Valsts meža dienestā.
 • Valsts meža dienesta pārstāvis – atbilstošā reģiona mežzinis – veic iesniegtās inventarizācijas satura pārbaudi dabā, un, ja netiek konstatētas neatbilstības un vai nepilnības, Valsts meža dienests mēneša laikā apstiprina inventarizāciju. Ar apstiprināšanas brīdi inventarizācija ir spēkā esoša un derīga divdesmit gadus.

Inventarizācija apstiprināta – kas tālāk?

Konsultējoties ar sava meža inventarizācijas veicēju, ir iespējams sagatavot mežā veicamo darbu plānu pa nogabaliem, piemēram, kuros nogabalos veicama jaunaudžu kopšana, kuros kailcirte vai ar ko labāk atjaunot nogabalu pēc kailcirtes. Protams, šeit talkā var aicināt arī meža apsaimniekošanas uzņēmumu, kas ne tikai palīdzēs saprast, ko savā mežā atbilstoši inventarizācijā norādītajam tu vispār vari darīt, bet arī palīdzēs noorganizēt visus nepieciešamos darbus. Atceries – ja mežā esi veicis kādus mežsaimnieciskos darbus, tad tavs kā meža īpašnieka pienākums ir līdz katra gada 1. februārim informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā gadā veiktajiem mežsaimnieciskiem darbiem. Dienests to reģistrē un saglabā valsts reģistrā. Šo pienākumu atbildīgi veicot, tev vienmēr būs pieejama pilna un aktuāla informācija par tavu mežu, pat ja inventarizācija veikta pirms vairākiem gadiem. Tā noderēs arī tad, ja mežu plānots pārdot. Pircēji noteikti gribēs zināt, kas mežā darās tieši pārdošanas brīdī, nevis taksācijas sagatavošanas laikā.

Ja vēlies mežu iegādāties

 • Vārds inventarizācija apzinīgiem mežu īpašniekiem nav nekas jauns. Citādi ir, ja tikai plāno kļūt par meža saimnieku un ir nodoms to iegādāties.
 • Vispirms būtu jātiek skaidrībā, vai tas, ko plāno pirkt, vispār ir mežs. Par to var viegli pārliecināties pirms īpašuma iegādes. Ieskaties Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kur sadaļā Mežu platība jābūt atbilstošam ierakstam hektāros (ha).
 • Ja norādīti 0,00 ha, tad piesolītais mežs visdrīzāk ir aizaugusi lauksaimniecības zeme. Labā ziņa – šādu zemi jebkurā brīdī var attīrīt, iekopt un turpināt izmantot kā lauksaimniecības zemi. Sliktā – kamēr tas netiek darīts, tā skaitīsies kā nekopta lauksaimniecībā izmantojama zeme un ik gadu nekustamā īpašuma nodoklis būs jāmaksā dubultā.
 • Ja šobrīd nav resursu veikt attīrīšanu un iekopšanu, kā arī nav līdzekļu katru gadu maksāt paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi, apaugušo lauksaimniecības zemi ir iespēja pārvērst par plantāciju mežu, kas ir tāds kā starpposms starp apaugumu (ar kokiem un krūmiem apaugusi lauksaimniecības zeme – red.) un mežu. Pārvēršanas fakts tiek reģistrēts Valsts meža dienestā, veicot pirmreizējo inventarizāciju.
 • Ieguvumi, ieviešot plantāciju mežu:
  • zemes lietošanas mērķa maiņa bez sankcijām;
  • nav augšanas un ciršanas vecuma ierobežojumu;
  • lai veiktu koku ciršanu, nav vajadzīgs Valsts meža dienesta izsniegts ciršanas apliecinājums;
  • nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi;
  • pēc nociršanas atkārtoti drīkst reģistrēt neierobežotu reižu skaitu.
 • Jāatceras, ka par plantāciju mežu drīkst pārvērst apaugumu, kur vidējais koku vecums nepārsniedz divdesmit gadus. Sasniedzot šo vecumu, apaugums jau ir izaudzis par mežu, kura apsaimniekošana vairs nav tikai īpašnieka interešu diktēta, bet jāveic saskaņā ar Meža likumu un Valsts meža dienesta noteikumiem.
 • Ja attiecīgajā kadastra sadaļā ir reģistrēta meža platība hektāros, ir jābūt arī spēkā esošai meža inventarizācijai. Šis ir obligāts nosacījums, ja plāno kļūt par meža saimnieku, – citādi nevarēs pabeigt reģistrēt īpašuma tiesības.
 • Tāpat inventarizācija ir obligāta, ja plāno mežā veikt saimniecisko darbību. Nedaudz malkas pašpatēriņam (līdz 10 m3 gadā) varēsi sagādāt, sēņot un ogot arī, bet nekādi nopietnāki mežizstrādes darbi notikt nevarēs. Patvaļa, ko atbildīgie dienesti sauks par nelikumīgu ciršanu, var ļoti, ļoti dārgi maksāt.
Citi jaunumi

Palīgs meža apsaimniekošanā

Gribu pārdot mežu?!

Var pārdot mežu nepārdodot zemi. Kā?