8877
28005579

Var pārdot mežu nepārdodot zemi. Kā?

Pievienots: 01.10.2023 17:00

Ja saimnieks vēlas iegūt līdzekļus no meža un tajā pašā laikā saglabāt to kā savu īpašumu, alternatīva ir ciršanas tiesību pārdošana. tas nozīmē, ka īpašnieks piedāvā iegādāties savā mežā augošos kokus, bet zeme, uz kuras tie aug, netiek pārdota un paliek saimnieka īpašumā.

Ciršanas apliecinājumu kārto pats vai pircējs

Vienmēr, pirms uzsāk mežā ciršanu, ir jāsaņem atļauja no Valsts meža dienesta! Šo atļauju sauc par apliecinājumu koku ciršanai jeb vienkāršoti – ciršanas apliecinājums. Izklausās, ka tas nav nekas sarežģīts, bet šāda apliecinājuma saņemšana ietver sevī virkni sagatavošanas darbu, dokumentāciju, laiku un finanšu līdzekļus.

Saimnieki, kuriem ir pietiekami daudz zināšanu un pieredzes meža apsaimniekošanā, parasti paši organizē šo procesu, tāpat viņi paši vai ar speciālistu palīdzību nosaka aptuveno vērtību, lai varētu pircējiem piedāvāt mežizstrādes darbiem sagatavotās cirsmas. Cita lieta, ja nav nojausmas, ar ko sākt, nav brīvu līdzekļu, lai sagatavotu mežu ciršanai un saņemtu ciršanas apliecinājumu.

Tādā gadījumā sagatavošanās procesu un finanšu slogu var atstāt pircēja ziņā, piedāvājot iegādāties ciršanas tiesības uz mežā augošajiem kokiem. Der zināt, ka ar šo gadu ievērojami pieaugusi maksa (valsts nodeva) par ciršanas apliecinājuma saņemšanu. Līdzšinējo 4,27 eiro vietā jārēķinās ar paaugstinātu maksu galvenajām cirtēm (kailcirtēm un izlases cirtēm) – atkarībā no platības 30–70 eiro; kopšanas cirtēm – atkarībā no platības 20–30 eiro; vienā apliecinājumā iekļauj ne vairāk kā trīs viena veida cirtes.

Par nosacījumiem jāvienojas laikus

Lai realizētu ieceri pārdot mežā augošos kokus jeb ciršanas tiesības, ir nepieciešama spēkā esoša meža inventarizācija jeb taksācija. Taksācija ir derīga 20 gadus. Pārējo darbu veiks potenciālais pircējs. Pircējs, ņemot vērā informāciju par mežu, izvērtēs un sagatavos cenas piedāvājumu.

To galvenokārt nosaka tirgus tendences – pieprasījums pēc mežā augošajām koku sugām un aktuālā cena ne tikai vietējā, bet arī pasaules tirgū. Piemēram, kad pieprasījums pēc malkas sortimenta sarūk, arī meža vērtība, kurā dominē baltalksnis, samazinās. Ja no meža īpašnieka puses nav saņemti īpaši norādījumi, ar ko, veicot cenas aprēķinu, jārēķinās pircējam, visbiežāk tajā tiek iekļauts maksimālais darbu plāns, ko pieļauj mežs un normatīvi.

Vēlāk, ņemot vērā šo plānu, pircējs veiks meža sagatavošanu ciršanai: organizēs stigošanu, caurmēru mērīšanu, gatavos skices, robežstigu tīrīšanu – visu, kas nepieciešams ciršanas apliecinājuma saņemšanai. Lai nerastos pārpratumi, piemēram, pircējs veicis samaksu meža īpašniekam pēc maksimālā darbu plāna, ieguldījis resursus, lai sagatavotu mežu ciršanai un saņemtu ciršanas apliecinājumu, bet meža īpašnieks pārdomā un nevēlas veikt izstrādi kādā konkrētā platībā, par visu jāvienojas jau iepriekš.

Citādi, šādā veidā radot zaudējumus pircējam, pārdevējam var nākties atmaksāt nogabala vērtību un ieguldītos līdzekļus. Tāpēc svarīgi atcerēties: ja īpašniekam ir koki vai nogabali, ko vēlas saudzēt, ja kādā nogabalā nevēlas veikt kailcirti vai vispār nevēlas kailcirti, ja vienīgais šķērslis pārdot ciršanas tiesības, ir meža inventarizācija, kurai beidzies derīguma termiņš, meža īpašniekam ar pircēju šis viss jāpārrunā un jāparedz, pirms līgums noslēgts! Ir ļoti svarīgi, ja abas puses ir uz viena viļņa un saprotas.

Pircējam jāatbild par mežistrādes rezultātu

Ciršanas tiesību darījumi sastāv no divām daļām – pirmsizstrādes un pēcizstrādes posma. Pirmsizstrādes posms ir brīdis, kad saņemts labākais cenas piedāvājums un tiek noslēgts līgums. Taču ļoti bieži saimnieki aizmirst par pēcizstrādes posmu. Vai tas pircējs, kas piedāvā augstāko cenu, būs gatavs uzņemties atbildību par sava darba rezultātu?

Vai pēc mežistrādes darbiem izlīdzinās meža tehnikas iebrauktās risas, sakārtos ceļus un caurtekas sākotnējā to stāvoklī, sakops krautuves? Vai pircējs pēc izstrādes sagatavos pārskatu, par to, kas mežā veikts, lai to iesniegtu Valsts meža dienestā un lai saimniekam būtu pieejama korekta informācija par savu mežu? Arī viss iepriekšminētais ir jāatrunā un jāņem vērā, izvēloties pircēju.

Jāatceras, ka pēc kailcirtes piecu gadu laikā mežs ir jāatjauno – ja tas nav noticis dabiski, mežs jāiestāda. Turklāt saimniekam naudas līdzekļi meža atjaunošanai jau ir paredzēti darījuma brīdī: ciršanas tiesību gadījumā 25% no pārdošanas cenas netiek aplikti ar IIN – ar mērķi, ka šī summa jānovirza meža atjaunošanai.

Populārākie ciršu veidi

Vietās, kur atļauta kailcirte, rezultāts ir pilnīga meža nociršana. Tāpēc kailcirte tiek īpaši regulēta ar normatīviem, gan nosakot ciršanas parametrus un nepieciešamo dokumentāciju, gan ierobežojot kopējo kailcirtes platību. Izlases cirte ir daļēja vai pakāpeniska meža nociršana, tomēr tas nekad netiks nocirsts pilnībā. Šī var būt alternatīva, cērtot dažādu vecumu mežu vai vietās, kur aizliegta kailcirte. Šādu ciršanas metodi mēdz izvēlēties saimnieki, kas dod priekšroku bez kailciršu meža apsaimniekošanai. Tomēr ar šādu izvēli jābūt ļoti uzmanīgam un īpaši zinošam, lai efekts nekļūtu par defektu; Ar kopšanas cirti uzlabo meža augšanas apstākļus, dodot vairāk gaismas, vietas un barības vielu mežā paliekošajiem kokiem.

Galvenie plusi un mīnusi, ar kuriem jārēķinās meža īpašniekam, pārdodot ciršanas tiesības

Plusi

Zeme, uz kuras aug mežs, paliek meža saimnieka īpašumā. Tas kalpos kā mantojums nākamajām paaudzēm, taču, ja radīsies nepieciešamība, to jebkurā brīdī varēs pārdot. Pārdodot ciršanas tiesības, īpašnieks saņem naudu par darījumu, ietaupa laiku un nerada sev papildu tēriņus.

Ciršanas tiesību darījumiem ir 7,5% nodoklis, kas veidojas, ieturot 10% iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no apliekamā ienākuma, kas attiecīgi ir 75% no pārdošanas cenas.

Ja pārdevējs ir fiziska persona bez saimnieciskās darbības, pircēja pienākums ir ieturēt IIN no pārdošanas cenas un pārdevēja vietā veikt nodokļu pārskaitījumu, iemaksājot to valsts budžetā.

Mīnuss

Pārdodot ciršanas tiesības, meža īpašniekam nav vēl zināms izstrādes plāns un cērtamais apjoms, jo pircējs ir samaksājis par tiesībām sagatavot mežu ciršanai un saņemt ciršanas apliecinājumu atbilstoši savam cenu piedāvājumam.

Citi jaunumi

Meža inventarizācija

Palīgs meža apsaimniekošanā

Gribu pārdot mežu?!